Sitemap
Contact
Vlekkenwijzer
Garantie
Uw houten vloer is ouder dan u denkt.

Garantie inzake door de verkoper gelegde vloer

Voor de geleverde goederen met een fabrieksgarantie gelden de door de fabriek vastgestelde garantiebepalingen. Op de oppervlaktebehandelingen van vloeren geldt geen garantie. Indien de koper niet bereid is, c.q. niet in staat is om zijnerzijds de in zijn invloedssfeer liggende oorzaken weg te nemen die hebben geleid tot leggebreken of volgens de schriftelijke mededeling van de verkoper naar alle waarschijnlijkheid zullen leiden tot leggebreken, dan vervalt de garantieverplichting van de verkoper daarvoor. Is er in dat geval bovendien sprake van materiaalfouten, dan heeft de koper geen ander recht dan een korting op de koopprijs, vast te stellen met inachtneming van de prijsklasse van de vloer. De garantie tegen leggebreken geldt niet, indien de geconstateerde gebreken het gevolg zijn van oorzaken, die de verkoper bij het leggen van de vloer niet heeft waargenomen en redelijkerwijs ook niet had hoeven waar te nemen zoals:

• Onjuiste samenstelling van de ondervloer, indien deze tenminste niet door de verkoper is aangebracht.
• lak onder of in de ondervloer onzichtbaar aangebrachte leidingen.
• Sterke veranderingen in het vochtpercentage in de betreffende en omliggende ruimten.
• Constructiefouten in het gebouw.

Inzake door de verkoper ongelegd geleverd vloermateriaal Voor zover inzake door de verkoper ongelegd geleverd vloermateriaal, nog niet verwerkt vloermateriaal materiaalfouten vertoont, die van betekenis zijn, zal de verkoper dit gratis vervangen binnen drie weken na kennisname van de schriftelijke klacht van de koper, die het oorspronkelijke materiaal in originele verpakking dan ter beschikking van de verkoper zal stellen. Eenmaal verwerkt vloermateriaal garandeert de verkoper gedurende drie jaar tegen materiaalfouten, deze garantie heeft echter geen betrekking op de oppervlaktebehandeling. De garantie van de verkoper dan de kosteloos vervangen van de delen, waaraan materiaalfouten kleven.

Indien de verkoper niet binnen 6 maanden na kennisname van de schriftelijke reclame van de koper de vloer heeft hersteld, respectievelijk tot vervanging is overgegaan, heeft de koper recht op een in overleg met de verkoper en met in achtneming van de prijsklasse van de vloer/het vloermateriaal vast te stellen korting op de koopprijs, tenzij de gebreken zodanig ernstig zijn dat van de koper de prijs van de vloer/het vloermateriaal in aanmerking genomen redelijkerwijs niet mag worden verwacht dat hij de vloer/het vloermateriaal onder welke korting dan ook accepteert.In dat laatste geval heeft de koper recht op ontbinding op de koopovereenkomst en op vergoeding van de schade voorzover die het onmiddellijk het gevolg is van het gebrekkige presteren van de verkoper. Gerepareerde vloergedeelten, respectievelijk ter vervanging geleverde vloermaterialen worden door de verkoper eveneens gedurende drie jaar gegarandeerd, m.u.v. de oppervlaktebehandeling, en wel met ingang van de datum waarop de reparatie is voltooid,respectievelijk de vervanging heeft plaats gehad.

Termijnen waarbinnen de koper moet reclameren en hoe de koper dan moet handelen. De koper die ongelegd vloermateriaal heeft gekocht en die voor het leggen ontdekt, althans redelijkerwijs had moeten ontdekken dat het vloermateriaal gebreken vertoont, is verplicht de verkoper daarvan de koper schriftelijk in kennis te stellen en wel uiterlijk binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt, althans redelijkerwijs had moeten ontdekken.
  Copyright ©  Mapleleafvloeren Dordrecht  Home   Disclaimer  Contact  Sitemap  Algemenevoorwaarden
  Design by BuroVesp